Nowy

Szopka

Rzeszowska DobraNocka

10

Pielgrzymka

50-lecie

Dzisiaj jest

środa,
26 stycznia 2022

(26. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń:
1971205

 

 

 

 

 

  Zasady udzielania chrztu świętego

  1. Sakrament chrztu św. udzielany jest w naszej parafii w II niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 13.30. W sytuacjach wyjątkowych chrzest może być udzielony w innym czasie. Zgłaszając dziecko do chrztu św. w kancelarii parafialnej należy:

  - przynieść akt urodzenia dziecka z USC

  - podać datę ślubu kościelnego rodziców

  - podać dane rodziców dziecka: imiona i nazwiska, nazwisko rodowe matki, daty urodzenia, imiona i nazwiska ich rodziców, adres zamieszkania

  - podać dane rodziców chrzestnych: imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz adresy zamieszkania.

  2. Pouczenie oraz katecheza chrzcielna odbywa się przy okazji zapisu dziecka do chrztu św.

  3.Rodzice chrzestni mieszkający poza parafią - Świętego Krzyża winni przedłożyć w dniu chrztu św. zaświadczenie od proboszcza własnej parafii informujące o tym, że są praktykującymi katolikami.

  4.W dniu chrztu św. należy przybyć do kościoła ok. 10 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i zająć miejsce pod chórem.

  5.Należy przynieść z sobą świecę chrzcielną oraz białą szatę dla dziecka.

  6.Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala), jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi.

  7.W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię św. w intencji nowoochrzczonego dziecka.

  8.Po zakończonej Mszy św. bądź obrzędzie, rodzice dziecka i rodzice chrzestni udają się do zakrystii celem dopełnienia formalności.

   

   O rodzicach chrzestnych:

  Do funkcji chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  • Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
  • Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku.
  • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
  • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej.
  • Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
  • Ochrzczony, który nie jest katolikiem (prawosławny, protestant) może być dopuszczony, ale tylko razem z chrzestnym katolikiem.

   Zasady udzielania bierzmowania
   • W naszej diecezji rzeszowskiej przyjęcie bierzmowania dokonuje się w III klasie gimnazjum.
   • Dokładny termin podaje w odpowiednim czasie ks. Biskup.
   • Do bierzmowania przygotowujemy osoby mieszkające na terenie naszej parafii. Osoby mieszkające w innych parafiach pragnące przyjąć ten sakrament u nas, muszą przedstawić zgodę swojego proboszcza na przyjęcie (przygotowanie) bierzmowania w naszej parafii.
   • Na koniec VI klasy szkoły podstawowej uczeń otrzymuje „Indeks Formacji Młodzieży”, w którym zapisuje oceny z religii oraz potwierdza przystępowanie do comiesięcznej spowiedzi, do której jest zobowiązany.
   • Zapisy i pierwsze spotkania formacyjne odbywają się w klasie II gimnazjum przed wakacjami lub VII SP, na którym kandydaci zostają pouczeni o obowiązkach wynikających z formacji kandydata do Bierzmowania.
   • Systematyczna katecheza dla kandydatów odbywa się w ustalonych terminach przez całą klasę III gimnazjum.
   • Kandydat wybiera sobie imię do bierzmowania oraz świadka.
   • Po otrzymaniu sakramentu bierzmowany otrzymuje w Indeksie Formacji Młodzieży adnotację o przyjęciu sakramentu Bierzmowania
   Warunki dopuszczenia do sakramentu bierzmowania:
   • przyjęty sakrament chrztu św. – gdy chrzest był poza naszą parafią, należy przy zapisie przedstawić metrykę chrztu
   • okazanie ocen z religii od klasy VI
   • aktywne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach formacyjnych i nabożeństwach związanych z przygotowaniem do sakramentu
   • uczestnictwo w katechezie szkolnej
   • uczestniczenie w życiu sakramentalnym: regularna Msza św. niedzielna, comiesięczna spowiedź na I piątek miesiąca (podpis w Indeksie Formacji Młodzieży) i Komunia św., dodatkowo obecność na innych nabożeństwach
   • pozytywna opinia nauczycieli i katechety, co do zachowania i życia moralnego
   • włączenie się w życie parafialne (grupy młodzieżowe i akcje duszpasterskie)
   • znajomość Małego Katechizmu i podstawowych prawd wiary
   • pozytywna ocena z końcowego egzaminu parafialnego i diecezjalnego
   Nie może być dopuszczony do bierzmowania kto:
   • opuszcza spotkania formacyjne bez usprawiedliwienia dokonanego osobiście lub pisemnie przez rodziców
   • nie spełnia praktyk religijnych lub spełnia je w sposób lekceważący, np. uczestniczy we Mszy św. poza kościołem, nie przystępuje do sakramentów św., itd.
   • nie wykaże się podstawowymi wiadomościami
   • lekceważy uczestniczenie w katechezie szkolnej
   • zachowuje się w sposób gorszący (papierosy, alkohol, itd.)
   • fałszuje podpisy w Indeksie Formacji Młodzieży (przeszkoda dyskwalifikująca w okresie bezpośredniego przygotowania)
   O świadku bierzmowania
   • Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
   • Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku.
   • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
   • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej.
   • Ponieważ przyjmujący bierzmowanie wybiera sobie tylko jednego świadka, nie może nim zostać wyznawca niekatolickiej wspólnoty kościelnej.
   • Zaleca się, by chrzestny był świadkiem bierzmowania.
   Bierzmowanie dorosłych w naszej diecezji
   • Bierzmowanie odbywa się w drugi piątek każdego miesiąca na mszy św. o 19.00 (w okresie letnim) lub o 18.00 (od X do IV).
   • Kandydaci wraz ze świadkami, zaopatrzeni w świadectwo, że zostali przygotowani do przyjęcia tego sakramentu oraz kartkę do Bierzmowana, zgłaszają się w zakrystii w Farze Rzeszowskiej na pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św.
   • Kartę do Bierzmowania wydaje sam ksiądz przygotowujący daną osobę do przyjęcia tego sakramentu. Na karcie winna być pieczęć parafialna.
   • Kandydaci wraz ze świadkami powinni się wyspowiadać zanim przyjdą na miejsce udzielania sakramentu bierzmowania.
   • Sakramentu bierzmowania udziela się w czasie Mszy św., podczas której bierzmowani przystępują do Komunii św.
   • Po bierzmowaniu parafia Farna w Rzeszowie dokonuje zapisu w księdze bierzmowanych i przesyła świadectwa bierzmowania parafiom, które je wystawił. Na tych parafiach spoczywa obowiązek przesłania wiadomości do parafii chrztu osób bierzmowanych.

    DE

     

    Przejdź na stronę na Facebook

    13 Rzeszowska Pielgrzymka Piesza do Lwowa 2021

    Boże Ciało 21

    Kaziuki 2021